പോർട്ടൽ മാർച്ച് 23 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ തുറന്നിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  www.iiseradmision.in